Bạn đang ở: Tp. Hồ Chí Minh

(848) 3526 8833(848) 3962 12180938 609 339

Tinh hoa giáo dục Canada cho tương lai toàn cầu‏

Cảm nhận của Phụ huynh

  • Phụ huynh học sinh Phùng Nguyễn Bích Duyên (Koala Bear, Horizon)
  • Phụ huynh học sinh Tang Caroline Hải Mi (Sun Bear, Flemington)
  • Phụ huynh học sinh Nguyễn Hạnh Mai (Flemington)
  • Phụ huynh học sinh Emily Arlongkornchai (Polar Bear, Flemington)
  • Phụ huynh học sinh Avelyn Vinh Luong (Panda)
  • Phụ huynh học sinh Lâm Khả Di (Koala, Flemington)
  • Phụ huynh học sinh Tang Nguyet Ha (Koala)
  • Phụ huynh học sinh Triệu Gia Lương (Sun Bear, Flemington)
  • Phụ huynh học sinh Andy (Polar Bear, Flemington)
  • Phụ huynh học sinh Aaliyah (Flemington)